Theodemy.com

Help! Ek is ‘n pedofiel!

Seksueel afwykende gedrag dring ‘n persoon in ‘n diep donker gat. Dit is nie maklik om te herken of om met iemand daaroor te praat nie. Hierdie kursus is gerig om kinders te beskerm maar ook om ‘n persoon wat wil hulp hê by te staan.

0 STUDENTS ENROLLED

  Hierdie is ʼn betreklike nuwe veld wat aandag vereis. Seksueel afwykende gedrag, en spesifiek pedofilie is nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal, ʼn wydverspreide probleem en word selfs deur sommige navorsers as ʼn epidemie beskou. Die terughoudendheid van die algemene publiek ten opsigte van debatte aangaande pedoseksualiteit en pedofilie spoor persone met hierdie afwyking aan om met hulle doen en late vol te hou. As gevolg hiervan word die persoon met seksueel afwykende gedrag sosiaal geïsoleer, wat molestering net soveel makliker maak.

  Pedoseksualiteit en pedofilie bied ʼn uitdaging aan die pastoraat omdat hierdie onderwerp in die verlede nie die nodige aandag gekry het nie. Daar word gedink en te kenne gegee dat hierdie seksuele afwyking nie in die Christendom voorkom nie. Navorsing toon egter dat 52% van alle pedofiele wat vervolg word, hulle met die Christengeloof vereenselwig. Seksuele misbruik van kinders kan voorkom word. Literatuur wys daarop dat pedoseksualiteit ʼn komplekse afwyking is, wat nie ‘genees’ kan word nie, maar slegs “beheer en bestuur” kan word. Omdat daar bitter min rehabiliteringsprogramme vir hierdie persoon in Suid-Afrika beskikbaar is, is dit noodsaaklik dat die pastoraat tot hierdie gebied sal toetree.

  Hierdie kursus is gerig op bewusmaking en opleiding sodat voorkomend opgetree kan word.

  Bewusmaking

  Dié kursusse sal persone toerus om meer bewus te wees van seksueel afwykende gedrag binne die gemeenskap. Persone sal bemagtig word met inligting, wat daartoe sal bydra om kinders teen molestering te beskerm sodat hulle in ʼn gesonde samelewing sal kan grootword.

  Voorkoming

  Dié kursus sal, in die lig van die hoë misdaadsyfer in ons land, ʼn bydrae tot voorkoming lewer. Baie gemeentes, wat oor Christelike beradingsentrums beskik waar beraders betrokke is, kan hieroor opleiding ontvang. “Instead of preventing a second offense, we can prevent the first offense.”

  Toerusting: onderrig en opleiding

  Gespesialiseerde aandag kan aan die probleem gegee word, eerder as wat dit geïgnoreer word, soos wat in baie gevalle gebeur. Persone sal toegerus word om jongmense met onvanpaste seksuele gedrag, die oortreder, sowel as die slagoffer in nood, asook die gesin van albei te kan verwys na gespesialiseerde hulp, maar ook om hom/haar pastoraal te kan bystaan. Leiers en beraders word daagliks in die praktyk met seksueel afwykende gedrag gekonfronteer.

  INDELING VAN KURSUS

  Terwyl die kursus teen die agtergrond van Skrifbeginsels geloods word en diakoniologies van aard is, is ‘n hermeneutiese benadering onontbeerlik. Dus word daar deur middel van interpretasie na betekenis gesoek.

  Hierdie kursus bestaan uit 2 afdelings.

  In Afdeling A word ‘n deeglike literatuur navorsing aan jou voorgelê. Vir die doeleindes word ‘n literatuurstudie vanuit die sosiologie, kriminologie, psogologie en teologiese gedoen. Hierdie navorsing is baie belangrik vir die empiriese navorsing.

  Afdeling B handel oor die praktiese toepassing en die terapeutiese proses met die persoon wat kinders molesteer verduidelik. Prosesse asook die toepassing daarvan word verduidelik. Daar word gefokus op die ervaring, interpretasie, Godsvoorstelling en geloofsvolwassenheid van die persoon wat kinders molesteer.
  Deur hierdie proses word kinders beskerm!

  VEREISTE

  Die aard van die onderwerp sowel as die inhoud noodsaak ‘n beperking op persone wat hierdie kursus wil doen. Die basiese akademiese vereiste is matriek plus twee jaar tersiêre opleiding en/of ten minste 5 jaar bedieningservaring. Die kursus is veral gemik op leraars, pastore, jeugwerkers van kerke en skole, pastorale— en gemeenskapsberaders, maatskaplike en sosiale werkers.

  Please follow and like us:

  Course Curriculum

  AFDELING A: LITERATUUR STUDIE
  EENHEID A1: INLEIDING 00:00:00
  EENHEID A2: HISTORIESE PERSPEKTIEF 00:00:00
  EENHEID A3: VERHELDERING VAN KONSEPTE 00:00:00
  EENHEID A4: KLASSIFIKASIE VAN PEDOFILIE 00:00:00
  EENHEID A5: PERSOONLIKHEIDSEIENSKAPPE 00:00:00
  EENHEID A6: SEKSUEL VERSLAWING 00:00:00
  EENHEID A7: BOUBLOKKE VAN SEKSUELE VERSLAWING 00:00:00
  EENHEID A8: TEORIEË OOR PEDIFILIESE GEDRAG 00:00:00
  EENHEID A9: TYDLYN VAN OORTREDING 00:00:00
  EENHEID A10: DIE MOMENT VAN MOLESTERING 00:00:00
  EENHEID A11: VAN SLAGOFFER TOT MOLESTEERDER 00:00:00
  EENHEID A12: DIE KIND AS PEDOFIEL 00:00:00
  EENHEID A13: ‘N SPIRITUELE BENADERING TOT SEKSUALITEIT 00:00:00
  AFDELING B: WETGEWING
  EENHEID B1: WETGEWING IN SUID AFRIKA 00:00:00
  AFDELING C: PRAKTIESE TEOLOGIE, DIE TERAPEUT & PSIGOTERAPIE
  EENHEID C1: WAT IS PASTORALE TERAPIE? 00:00:00
  JESUS CHRISTUS AS PASTORALE TERAPEUT 00:00
  EENHEID C2: WAT WIL ONS DEUR PASTORALE TERAPIE BEREIK? 00:00:00
  EENHEID C3: PASTORAAT TEENOOR PSIGOTERAPIE 00:00:00
  EENHEID C4: DIE TERAPEUT SE POSISONERING 00:00:00
  AFDELING D: NARRATIEWE VAN DEELNEMERS
  EENHEID D1: LIONEL SE NARRATIEF 00:00:00
  EENHEID D2: MELT SE NARRATIEF 00:00:00
  AFDELING E: BENADERINGS EN TOEPASSING
  EENHEID E1: KERUGMATIESE MODEL 00:00:00
  EENHEID E2: EDUKTIEWE MODEL 00:00:00
  EENHEID E3: NOUTETIESE MODEL 00:00:00
  EENHEID E4: BIPOLÊRE MODEL 00:00:00
  EENHEID E5: PNEUMATOLOGIESE MODEL 00:00:00
  EENHEID E6: KONVERGENSIEMODEL 00:00:00
  EENHEID E7: NARATIEWE MODEL 00:00:00
  EENHEID E8: CLINEBELL SE HOLISTIESE MODEL 00:00:00
  EENHEID E8A: MEDITASIE 00:00:00
  EENHEID E8B: VISUALISERING 00:00:00
  EENHEID E 8C: GESTALTTERAPIE 00:00:00
  EENHEID E8D: GEBEDSTERAPIE 00:00:00
  EENHEID E8E: GROEPSPASTORAAT 00:00:00

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  No Reviews found for this course.

  TAKE THIS COURSE
  • $197.00 $9.99
   • ZAR: R131.23
  • EXPIRED

  Featured Testimonial

  I strongly support this venture of...Read more

  John North

  Professor (Canada)